Dla celów niniejszej Polityki AML/KYC, "my", "nas", "nasz", "Switchere" lub "Switchere.com" odnoszą się do strony internetowej https://switchere.com/ i powiązanych usług.

Spółka podlega nadzorowi Rządu Republiki Litewskiej i Służby Dochodzeniowej ds. Przestępczości Finansowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej ("FCIS").

Nasza Polityka Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Poznaj Swojego Klienta (zwana dalej "Polityką AML/KYC") ma na celu zapobieganie i ograniczanie ewentualnego ryzyka związanego z zaangażowaniem Spółki w jakąkolwiek nielegalną działalność.

Switchere.com zapewnia wysokiej jakości usługi wymiany walut fiat na kryptowaluty, kryptowalut na fiat i kryptowalut na kryptowaluty wszystkim klientom, identyfikując i eliminując potencjalne ryzyko prania pieniędzy. Skutecznie wdrożone wymogi regulacyjne AML/KYC mają na celu poprawę wydajności i stabilności w sferze kryptowalut i służą jako środek budujący zaufanie dla wszystkich stron.

Dostawca usług wymiany fiat na kryptowaluty, kryptowaluty na fiat i kryptowaluty na kryptowaluty Switchere.com nie zawrze porozumienia biznesowego z żadną osobą ani podmiotem podejrzanym lub bezpośrednio zaangażowanym w pranie pieniędzy w celu ukrycia źródła nielegalnych funduszy i nadania im pozorów legalności. Zarówno międzynarodowe, jak i lokalne przepisy wymagają od nas wdrożenia skutecznych wewnętrznych procedur i mechanizmów zapobiegających praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, handlowi narkotykami i ludźmi, rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, korupcji i łapówkarstwu oraz podejmowania działań w przypadku jakiejkolwiek formy podejrzanej aktywności naszych klientów.

Polityka AML/KYC obejmuje następujące kwestie:
 • Inspektor ds. zgodności;
 • Podejście oparte na ryzyku;
 • Weryfikacja użytkownika;
 • Monitorowanie transakcji.

Oficer ds. zgodności

Compliance Officer to osoba należycie upoważniona przez Switchere.com, której obowiązkiem jest zapewnienie skutecznego wdrożenia i egzekwowania Polityki AML/KYC. W celu nadzorowania wewnętrznej polityki AML/KYC i zachowania zgodności ze wszystkimi głównymi przepisami międzynarodowymi, Compliance Officer jest odpowiedzialny za utrzymanie i nadzorowanie wszystkich obowiązkowych wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym między innymi:
 • Wdrożenie i zarządzanie skutecznymi procedurami programu zgodności z prawem w zakresie wypełniania, przeglądu, składania i przechowywania wszystkich raportów i rejestrów wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa i regulacji;
 • Regularne audytowanie procedur, praktyk i dokumentów firmy w celu zidentyfikowania możliwych słabości lub ryzyka;
 • Zbieranie informacji identyfikacyjnych klientów;
 • Monitorowanie transakcji i badanie wszelkich znaczących odchyleń od normalnej działalności;
 • Wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją w celu odpowiedniego przechowywania i wyszukiwania dokumentów, plików, formularzy i dzienników;
 • regularne aktualizowanie oceny ryzyka, organizowanie regularnych sesji szkoleniowych dla pracowników w celu informowania o kluczowych zmianach w przepisach;
 • Udzielanie organom ścigania informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje.

Podejście oparte na ryzyku

Switchere.com przyjmuje i utrzymuje podejście oparte na ryzyku ("RBA") w celu oceny i zapobiegania wszelkim zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Pomyślne wdrożenie RBA pozwoli na alokację zasobów w najbardziej efektywny sposób. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji lub proponowanej transakcji należy przeprowadzić obowiązkowe kontrole zgodnie z RBA, aby upewnić się, że tożsamość klienta nie pokrywa się z żadną osobą o znanej przeszłości kryminalnej lub z zakazanymi podmiotami, takimi jak organizacje terrorystyczne. Główną zasadą jest to, że zasoby powinny być kierowane zgodnie z priorytetami, tak aby największe ryzyko otrzymywało największą uwagę.

Weryfikacja użytkownika

Jednym z międzynarodowych standardów wykrywania i zapobiegania nielegalnej działalności jest należyta staranność wobec klienta ("CDD"). Zgodnie z CDD, Switchere.com ustanowił obowiązkowe procedury weryfikacji w ramach standardów AML/KYC.

. Jako warunek weryfikacji i korzystania z usług Switchere.com, Switchere.com zastrzega sobie prawo do żądania od użytkownika dostarczenia nam takich informacji, dokumentacji, skanów/zdjęć i/lub weryfikacji "selfie", jakie mogą być wymagane od użytkownika w celu spełnienia naszych zobowiązań regulacyjnych:

 • Personalny adres e-mail.
 • Imię i nazwisko.
 • Data urodzenia.
 • Płeć.
 • Kraj.
 • Miasto.
 • Państwo/prowincja/region/dzielnica.
 • Kod pocztowy.
 • Obywatelstwo.

 • Dokument tożsamości (ID) - jest to ważny, wiarygodny i niezależny dokument źródłowy wydany przez federalny, prowincjonalny, terytorialny lub stanowy organ rządowy. Musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko; datę urodzenia; płeć; miejsce urodzenia; kraj wydania; zdjęcie klienta, numer seryjny dokumentu tożsamości i datę wydania. Dokument tożsamości powinien być ważny do daty wydania. Użytkownik może dostarczyć zeskanowane kopie (zarówno z przodu, jak i z tyłu) jednego z następujących rodzajów dokumentów tożsamości: paszportu krajowego, paszportu międzynarodowego, prawa jazdy lub krajowego dowodu osobistego. Switchere.com wykorzysta wszystkie legalne metody podwójnego sprawdzenia dostarczonych informacji identyfikacyjnych. Switchere.com akceptuje zeskanowane kopie dokumentów tylko wtedy, gdy wszystkie zawarte w nich informacje są podane w transliteracji łacińskiej. Switchere.com zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji tożsamości użytkownika, w szczególności w przypadku zmiany podanych danych identyfikacyjnych lub gdy aktywność użytkownika zostanie uznana za podejrzaną lub anomalną (nietypową dla danego użytkownika). Ponadto Switchere.com zastrzega sobie prawo do żądania aktualnych zeskanowanych kopii dokumentów od każdego zarejestrowanego użytkownika, nawet jeśli użytkownik przeszedł weryfikację tożsamości w przeszłości.

 • Dowód adresu - jest to oficjalny dokument potwierdzający adres zamieszkania użytkownika, zawierający imię i nazwisko użytkownika, adres zamieszkania i wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Użytkownik może dostarczyć zeskanowane kopie dowolnego z następujących rodzajów dokumentów: rachunek za media; rachunek za energię elektryczną; wyciąg bankowy; zeznanie podatkowe; podatek lokalny; inny oficjalny dokument zawierający aktualny adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Switchere.com akceptuje zeskanowane kopie dokumentów adresowych tylko wtedy, gdy wszystkie zawarte w nich informacje są podane w transliteracji łacińskiej.

 • Ważne! Dokument potwierdzający adres musi być wystawiony na Twoje nazwisko i zawierać datę wystawienia.

 • Karta płatnicza - jest to karta wydana przez instytucję finansową do płatności bezgotówkowych u sprzedawców detalicznych, w sklepach internetowych lub do wypłat gotówki w bankomatach. Musi zawierać następujące informacje: wydawca, imię i nazwisko posiadacza karty, podpis posiadacza karty, numer karty, data wydania i data ważności. Kopie przedniej i tylnej strony są wymagane do weryfikacji użytkownika.

 • Ważne! Przed wykonaniem skanów karty płatniczej (awersu i rewersu) należy ukryć kod CVV (można użyć np. kartki papieru) oraz część numeru karty. Tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry numeru karty są wymagane do weryfikacji. Ma to na celu zapobieganie niewłaściwemu użyciu karty płatniczej i ze względów bezpieczeństwa.

 • Weryfikacja "selfie" - jest to weryfikacja jednorazowego zdjęcia selfie użytkownika w celu zapewnienia legalności i zwiększonego bezpieczeństwa wrażliwych danych użytkownika. Istnieją 2 (dwa) rodzaje weryfikacji "selfie" na Switchere.com: "selfie" z danymi logowania użytkownika (użytkownik trzyma białą kartkę papieru z tekstem "Switchere.com", aktualną datą (DD//MM//RRRR) i ważnymi danymi logowania w celu uzyskania dostępu do strony Switchere.com) oraz "selfie" z ważną kartą płatniczą (użytkownik trzyma białą kartkę papieru z tekstem "Switchere.com" i aktualną datą (DD//MM/YY) w jednej ręce oraz ważną kartę płatniczą (z przodu) w drugiej ręce). Wszystkie wymagane zeskanowane / skopiowane dokumenty powinny być dostarczone w dobrej jakości, wszystkie teksty powinny być czytelne, nie powinno być żadnych modyfikacji ani edycji skanów / zdjęć dokumentów, w przeciwnym razie będziemy musieli je odrzucić i poprosić o nowe kopie bez modyfikacji lub w lepszej jakości.

 • Dowód dochodu - jest to oficjalny dokument lub zestaw dokumentów niezbędnych do ustalenia pochodzenia określonych środków lub aktywów, które są przedmiotem relacji biznesowych między Switchere.com a użytkownikiem oraz transakcji, które Switchere.com musi wykonać w imieniu użytkownika. Ten środek weryfikacji jest wymagany w celu zwiększenia należytej staranności i realizacji transakcji na szczególnie duże kwoty. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zeskanowanych kopii oficjalnego wyciągu bankowego (osobistego lub biznesowego) lub odcinków wypłaty lub zeznań podatkowych.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdej osoby rejestrującej się na stronie https://switchere.com/ i korzystającej z powiązanych usług, jeśli nie będziemy w stanie zweryfikować jakichkolwiek informacji z powodu braku współpracy ze strony klienta lub jeśli działania klienta mogą mieć dla nas istotny niekorzystny wpływ z powodu naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub wytycznych dotyczących najlepszych praktyk branżowych. Odrzucimy również i zakończymy wszelkie relacje z jakąkolwiek osobą, która podlega sankcjom (finansowym i innym) jakiegokolwiek kraju na świecie, jak również jakiejkolwiek szanowanej organizacji międzynarodowej. W Switchere.com priorytetowo traktowane są przepisy i regulacje dotyczące weryfikacji ostatecznego beneficjenta rzeczywistego (UBO). W ramach niniejszej Polityki AML/KYC, Switchere.com zastrzega sobie prawo do zobowiązania dowolnego podmiotu gospodarczego do zażądania dodatkowych dokumentów towarzyszących w celu ujawnienia tożsamości UBO dla dowolnej transakcji biznesowej zainicjowanej za pośrednictwem strony internetowej Switchere.com.

. Od czasu do czasu możemy tymczasowo odrzucać klientów z niektórych krajów/terytoriów zgodnie z zaleceniami FATF "Jurysdykcje wysokiego ryzyka i inne monitorowane jurysdykcje" oraz naszym RBA. Dotyczy to zarówno nowych klientów na etapie rejestracji, jak i obecnych użytkowników naszych usług. W tym drugim przypadku powiadomimy klienta o odmowie świadczenia usług z wyprzedzeniem i zapewnimy rozsądny czas na zakończenie korzystania z naszych usług.

Monitorowanie transakcji

Switchere.com pilnie monitoruje transakcje pod kątem podejrzanej aktywności. Dlatego polegamy na analizie danych jako narzędziu do oceny ryzyka i wykrywania podejrzeń. Wykonujemy różnorodne zadania związane ze zgodnością, w tym przechwytywanie danych, filtrowanie, prowadzenie dokumentacji, zarządzanie dochodzeniami i raportowanie. Funkcjonalności systemu obejmują:

a) codzienne sprawdzanie klientów pod kątem uznanych "czarnych list" (np. OFAC), agregowanie transferów według wielu punktów danych, umieszczanie klientów na listach obserwacyjnych i listach odmowy świadczenia usług, otwieranie spraw do zbadania, jeśli jest to niezbędne, wysyłanie wewnętrznych komunikatów i wypełnianie ustawowych raportów, jeśli ma to zastosowanie;

b) Zarządzanie sprawami i dokumentami.

W odniesieniu do polityki AML/KYC, będziemy analizować wszystkie dostarczone dane klientów i monitorować wszystkie transakcje oraz zastrzegamy sobie prawo do:
 • zapewnienia, że transakcje o podejrzanym charakterze są zgłaszane odpowiednim organom ścigania za pośrednictwem Compliance Officer;
 • zażądać od klienta dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów w przypadku podejrzanych transakcji;
 • czasowo zawiesić (zablokować) lub zamknąć konto klienta, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że taki klient jest zaangażowany w nielegalną działalność.
Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a specjalista ds. zgodności z przepisami będzie codziennie monitorować transakcje użytkowników w celu ustalenia, czy takie transakcje należy zgłaszać i traktować jako podejrzane, czy też traktować je jako dokonane w dobrej wierze. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przetworzenia transakcji na dowolnym etapie. W szczególności, gdy uważamy, że transakcja jest w jakikolwiek sposób powiązana z praniem pieniędzy lub jakimkolwiek innym rodzajem działalności przestępczej.

Polityka AML/KYC jest okresowo weryfikowana i zmieniana w oparciu o obowiązujące standardy branżowe i międzynarodowe przepisy mające na celu ułatwienie zapobiegania nielegalnej działalności, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zalecamy regularne sprawdzanie zmian i zapoznawanie się z naszą Polityką AML/KYC podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek aspektem zaktualizowanej Polityki AML/KYC, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie i zaprzestać korzystania z naszych usług.

Rejestrując się jako użytkownik Switchere.com, wyrażasz zgodę na warunki Polityki AML/KYC bez żadnych wyłączeń lub zastrzeżeń. Polityka AML/KYC jest integralną częścią Warunków użytkowania, które należy zaakceptować podczas rejestracji na Switchere.com..

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej