1. Przegląd

Program partnerski Switchere (zwany dalej "Programem") to długoterminowe partnerstwo pomiędzy Switchere.com (zwaną dalej "stroną internetową", "my", "nas", "nasz" lub "nasz") i zarejestrowanymi użytkownikami naszej platformy (zwanymi dalej "Polecającym", "Ty", "Twój" lub "Twój"), który umożliwia tym ostatnim uzyskanie 30% prowizji (zwanej dalej "Nagrodą za polecenie") z naszej opłaty za usługę od każdej wymiany dokonanej przez osoby polecone za pomocą promowania, reklamowania i/lub polecania naszych produktów i/lub usług za pośrednictwem stron internetowych, forów, blogów, portali społecznościowych itp. W przypadku integracji i współpracy w ramach partnerstwa biznesowego Switchere, Program jest dostępny również dla Członków Partnerów Biznesowych (zwanych dalej "Partnerami"), podczas gdy Partnerzy są uprawnieni do otrzymania swoich Nagród za Polecenie na zasadzie indywidualnej, a zachęta (procent prowizji od Nagród za Polecenie) jest omawiana i przydzielana indywidualnie. Korzystając z naszej strony internetowej i dalej uczestnicząc w Programie jako Polecający, akceptujesz i potwierdzasz swoje zobowiązanie do przestrzegania niniejszych Warunków Programu (zwanych dalej "Warunkami").

2. Definicje

"Produkty i Usługi" oznaczają stronę internetową Switchere.com https://switchere.com/ i powiązane usługi.

"Program Partnerski" - program podziału przychodów, specjalnie zaprojektowany i opracowany przez Switchere.com, który umożliwia Użytkownikowi jako Polecającemu korzystanie z metod marketingowych w celu promowania naszych usług i kierowania ruchu klientów na naszą stronę internetową. Program umożliwia Polecającym zarabianie 30% prowizji z naszej opłaty za usługę za każdą operację wymiany zrealizowaną przez głównych Poleconych. W przypadku Partnerów procent nagród za polecenie jest omawiany i przydzielany indywidualnie.

"Polecający" - zarejestrowany użytkownik platformy Switchere.com, który poleca i promuje nasze usługi internetowe w celu przyciągnięcia innych osób ("Poleconych") i uzyskania prowizji za tę działalność.

"Członek Partnera Biznesowego" - osoba fizyczna lub podmiot komercyjny, z którym Switchere.com ma pewną formę sojuszu lub współpracy biznesowej. Partner jest upoważniony przez nas, bezpośrednio lub pośrednio, do promowania i reklamowania usług Switchere.com oraz otrzymywania Nagród za Polecenia w zależności od przypadku.

"Osoba Polecona" - kwalifikująca się osoba, która została polecona przez Polecającego za pośrednictwem unikalnego Linku Polecającego lub Banera.

"Cookie" - wartość przechowywana na komputerze Poleconego. Używamy plików cookie do śledzenia osób poleconych przyciągniętych przez użytkownika, określania procentu nagrody za polecenie, obliczania i dystrybucji zarobionej prowizji.

"Okres ważności plików cookie" - domyślny parametr plików cookie, o ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, ustawiony na 90 (dziewięćdziesiąt) dni kalendarzowych. Jeśli nowy Polecony wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem Linku Polecającego i dokona operacji wymiany online na stronie internetowej w ciągu 90 dni, Polecający otrzyma Prowizję za Polecenie z naszej opłaty za usługę za operację wymiany dokonaną przez Poleconego. Gdy dana osoba zarejestruje konto na naszej stronie internetowej za pośrednictwem Linku polecającego w określonym Okresie trwałości plików cookie, staje się ona stałym Poleconym (bezterminowo), a wszelkie operacje wymiany dokonane przez Poleconego po wygaśnięciu Okresu trwałości plików cookie będą powiązane z Tobą jako Polecającym i domyślnie będziesz uprawniony do otrzymywania wszystkich Nagród za polecenie. Jeśli osoba(-y) polecona(-e) przez użytkownika nie dokonała(-y) żadnej operacji wymiany na naszej stronie internetowej w ciągu pierwszych 90 dni po skorzystaniu z linku polecającego, ale dokonała(-y) operacji wymiany na naszej stronie internetowej po wygaśnięciu domyślnego okresu ważności plików cookie, użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej prowizji za polecenie, a osoba(-y), która(-e) została(-y) wcześniej przez niego pozyskana(-e), nie będzie(-ą) liczona(-e) jako osoba(-y) polecona(-e) przez użytkownika. Należy pamiętać, że stosujemy zasadę "Ostatni plik cookie wygrywa", co oznacza, że jeśli dana osoba kliknęła link polecający polecającego A, ale nie dokonała żadnej operacji wymiany na naszej stronie internetowej, a następnie kliknęła link polecający polecającego B i zarejestrowała konto na Switchere.com, osoba ta zostanie automatycznie uznana przez system za osobę poleconą przez ostatniego polecającego, w tym przypadku polecającego B.

"Prowizja za polecenie" (lub "Nagroda za polecenie") - kwota nagrody w SWR (punkt nagrody Switchere wyrażony w równowartości 1 SWR = 1 EUR), którą Polecający może otrzymać za swoją działalność polecającą. Wszystkie Nagrody za Polecenie są dodawane do Salda Nagród Polecającego w walutach fiducjarnych lub kryptowalutach obsługiwanych na stronie internetowej po aktualnym kursie wymiany, które są natychmiast przeliczane na SWR i wyświetlane na Pulpicie Partnera po zakończeniu operacji wymiany przez Poleconego.

"Link polecający" - unikalne statyczne hiperłącze dostępne w panelu partnerskim w celu dalszej integracji i promocji w innych zasobach.

3. uczestnictwo w programie

Aby wziąć udział w Programie jako Polecający, należy zarejestrować konto na stronie https://switchere.com/ i promować nasze usługi w innych zasobach internetowych poprzez udostępnianie Linku Polecającego lub osadzanie Banerów Polecających. W przypadku Partnerów warunki mogą się różnić w zależności od uczestnictwa w Programie i zaangażowania biznesowego.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zmiany w dowolnym momencie niniejszych Warunków oraz metod, za pomocą których Polecający otrzymuje Nagrody za Polecenie. Zastrzegamy sobie również prawo do dyskwalifikacji Polecającego w dowolnym momencie z udziału w Programie, jeśli nie przestrzega on któregokolwiek z niniejszych Warunków. Nasza decyzja w odniesieniu do wszystkich aspektów niniejszego Programu jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich uczestników Programu.

4. Uprawnienia

Uczestnicząc w Programie, użytkownik wyraźnie oświadcza i gwarantuje, że:
  .
 • Posiadasz pełną zdolność prawną do zawierania prawnie wiążących stosunków zgodnie z Warunkami.
 • Nasze usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Jakikolwiek dostęp do witryny lub korzystanie z niej przez osoby poniżej 18 roku życia jest wyraźnie zabronione. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędne podanie wieku użytkownika.
 • Użytkownik musi utrzymywać swoje konto na Switchere.com w dobrej kondycji.

5. Obowiązki polecającego

 • Wszystkie informacje podane podczas rejestracji konta na naszej stronie internetowej muszą być zgodne z prawdą.
 • Jako osoba polecająca możesz mieć tylko 1 (jedno) konto. Na naszej stronie internetowej nie są dozwolone duplikaty ani wielokrotne konta.
 • Użytkownik nie może korzystać z Programu w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. Uczestnicząc w Programie, nie wolno naruszać żadnych przepisów prawa obowiązujących w danym obszarze/państwie/kraju.

6. Dopuszczalne użytkowanie

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Programu w sposób, który mógłby zaszkodzić naszej stronie internetowej, produktom, usługom lub ogólnej działalności i reputacji Switchere.com. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Programu:
  .
 • do nękania, wykorzystywania lub grożenia innym osobom lub w inny sposób naruszania praw jakiejkolwiek osoby.
 • Naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej Switchere.com lub osób trzecich.
 • Przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innego oprogramowania, które może uszkodzić własność innych osób.
 • Popełniać jakichkolwiek oszukańczych działań.
 • Angażowanie się lub tworzenie jakichkolwiek nielegalnych gier hazardowych, loterii lub piramid finansowych.
 • Publikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek obscenicznych lub zniesławiających materiałów, treści promujących rasizm, bigoterię, nienawiść, dyskryminację lub jakąkolwiek krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby;
 • .
 • Dystrybuowanie obrazów lub odniesień do narkotyków, alkoholu, tytoniu, broni lub broni palnej; obraźliwych, obelżywych, zastraszających lub nękających treści lub materiałów, które są jednoznacznie seksualne, obsceniczne i / lub zawierają nagość; wszelkie oświadczenia polityczne i / lub religijne, treści naruszające czyjąś prywatność.

7. zabronione źródła ruchu

Reklamując witrynę Switchere.com i/lub inne powiązane usługi, osoba polecająca nie ma prawa używać słów brandowych związanych z naszą firmą lub usługami, takich jak "Switchere", Switchere.com" i wszystkich innych słów w taki czy inny sposób związanych z powyższymi przykładami. W szczególności zabronione są ustawienia i korzystanie z reklamy kontekstowej, reklamy kontekstowej marki i ruchu dla dorosłych. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek narzędzi, reklamowych lub innych, w celu przyciągnięcia ruchu, który może potencjalnie zaszkodzić biznesowi lub innej reputacji naszych usług.

8. system nagradzania poleconych

 • Uczestnicząc w Programie, Polecający uzyskuje dostęp do Pulpitu Partnera i może korzystać z odpowiednich materiałów promocyjnych dla Polecających. Z kolei Partner uzyskuje dostęp odpowiednio do Panelu Partnera i Ustawień Partnera.
 • Aby otrzymać Nagrodę za Polecenie za promowanie naszych usług, pozyskani Poleceni muszą: 1) być w kwalifikującym się wieku; 2) nie stosować już Linku Polecającego innego Polecającego; 3) ukończyć operację wymiany na naszej stronie internetowej.
 • Domyślnie, jeśli na stronie Switchere.com trwa kampania promocyjna 0% Opłaty za usługę, Polecający nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody za Polecenie za pierwszą operację wymiany (kupna, sprzedaży lub zamiany) dokonaną przez nowo pozyskanego Poleconego w tym okresie czasu. We wszystkich innych przypadkach, gdy wyżej wymieniona kampania promocyjna nie jest ważna na stronie Switchere.com, Polecający jest uprawniony do otrzymania wszystkich Nagród za Polecenie zgodnie z postanowieniami Programu. Te same warunki przyznawania Nagród za Polecenie dotyczą odpowiednio Partnerów.
 • Nagród za Polecenie nie można otrzymać za polecenie samego siebie.
 • Wszystkie Nagrody za Polecenie są przypisywane do salda Polecającego w SWR po zakończeniu operacji wymiany zainicjowanej przez Poleconego.
 • Nagrody za polecenie można wypłacić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że wypłaty można dokonać wyłącznie w kryptowalutach (obsługiwanych na stronie Switchere.com). Gdy Uczestnik inicjuje żądanie wypłaty jednostek SWR, konwersja SWR na kryptowaluty odbywa się po aktualnym kursie wymiany. Minimalny próg wypłaty to równowartość 10 SWR po aktualnym kursie wymiany.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania lub potrącenia Nagród za Polecenie uzyskanych w ramach Programu w niektórych przypadkach. Poinformujemy użytkownika, jeśli taka sytuacja może mieć miejsce. Takie przypadki mogą obejmować między innymi następujące sytuacje: podejrzewamy lub ustalimy, że otrzymanie Nagrody za polecenie było błędne, oszukańcze, nielegalne lub stanowiło naruszenie Programu. W przypadku, gdy systemy przetwarzania płatności VISA lub Mastercard zakwalifikują jakąkolwiek transakcję płatniczą dokonaną przez Poleconego(-ych) jako oszukańczą lub potencjalnie oszukańczą, takie Nagrody za Polecenie uzyskane przez Polecającego zostaną anulowane; lub w przypadku kwestii prawnych związanych z takimi rodzajami nagród lub działaniami Switchere; lub w przypadku zaprzestania świadczenia przez nas usług; lub w przypadku zmiany podmiotu prawnego prowadzącego działalność Switchere (lub cesji/przekazania/przeniesienia wszystkich lub niektórych praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania przez Switchere na stronę trzecią), a użytkownik nie zaakceptował przeniesienia swojego konta i danych w ciągu 30 dni od powiadomienia; lub w przypadku podejrzenia AML lub sankcji, lub w innych istotnych przypadkach, w których według własnego uznania podejmiemy taką decyzję.
 • W ramach zapobiegania oszustwom, każde żądanie wypłaty złożone przez Polecającego w Panelu Partnera może zostać wstrzymane na okres 30 dni kalendarzowych w celu weryfikacji płatności przez systemy przetwarzania płatności VISA lub Mastercard.
 • Wszelkie spory, roszczenia i podstawy powództwa wynikające z Programu lub z nim związane będą kierowane na adres [email protected] i będą rozstrzygane wyłącznie przez Switchere.com.
 • .

9. Modyfikacje

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków Programu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Dalsze uczestnictwo w Programie oznacza akceptację takich zmian. Zachęcamy do okresowego sprawdzania Warunków, aby być na bieżąco z aktualizacjami.

10. Różne

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między nami a użytkownikiem i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia i komunikaty stron, ustne lub pisemne.

11. Potwierdzenie

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się, przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie Warunki Programu.

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej