Poniższe Zastrzeżenie i Zgoda stanowią integralną część Warunków Użytkowania, na które użytkownik wyraża zgodę rejestrując się na stronie https://switchere.com/.

I. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje ogólne

Strona internetowa https://switchere.com/ (zwana dalej "Switchere.com", "Switchere", "strona internetowa", "my", "nas" lub "nasz") świadczy usługi wymiany walut fiducjarnych na kryptowaluty, kryptowalut na waluty fiducjarne i kryptowalut na kryptowaluty. Użytkownik (zwany dalej "Tobą" lub "Twoim") nie jest upoważniony i nie powinien polegać na stronie internetowej w zakresie jakichkolwiek porad prawnych, księgowych, finansowych lub podatkowych. W żaden sposób właściciele lub współtwórcy strony internetowej nie ponoszą odpowiedzialności za działania, decyzje lub inne zachowania podjęte lub niepodjęte przez użytkownika w oparciu o stronę internetową.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane tak, aby były jak najbardziej wyczerpujące i oparte na faktach. Switchere.com zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania zmian w treści witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

2. Tłumaczenia

Witryna może zawierać tłumaczenia angielskiej wersji treści. Tłumaczenia te są dostarczane wyłącznie jako udogodnienie. W przypadku sprzeczności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, pierwszeństwo ma wersja angielska.

3. Ryzyko związane z korzystaniem ze Switchere.com

Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub roszczenia wynikające ze zdarzeń objętych poniższym zakresem:
  .
 • błędy popełnione przez użytkownika jakiegokolwiek oprogramowania lub usługi związanej ze Switchere.com, np. zapomniane hasła, płatności wysłane na niewłaściwe lub nieprawidłowe adresy oraz przypadkowe usunięcie portfeli kryptowalut;

 • problemy z oprogramowaniem Switchere.com i/lub jakimkolwiek oprogramowaniem lub usługą związaną ze Switchere.com, np. uszkodzony plik portfela, nieprawidłowo skonstruowane transakcje, niebezpieczne biblioteki kryptograficzne, złośliwe oprogramowanie wpływające na Switchere.com i/lub jakiekolwiek oprogramowanie lub usługę związaną ze Switchere.com;

 • awarie techniczne sprzętu zarejestrowanego użytkownika dowolnego oprogramowania lub usługi związanej ze Switchere.com, np. utrata danych z powodu wadliwego lub uszkodzonego urządzenia pamięci masowej;

 • .
 • problemy z bezpieczeństwem, których doświadczył użytkownik jakiegokolwiek oprogramowania lub usługi związanej ze Switchere.com, np. nieautoryzowany dostęp do portfeli i/lub kont użytkowników;

 • działania lub zaniechania stron trzecich i/lub zdarzenia doświadczane przez strony trzecie, np. bankructwo dostawców usług, ataki bezpieczeństwa informacji na dostawców usług i oszustwa dokonywane przez strony trzecie.

 • .

4. ryzyko inwestycyjne

Cena kryptowalut może być bardzo zmienna, a użytkownicy strony Switchere.com powinni spodziewać się, że ceny będą podlegać szerokim wahaniom. Zakupy, wymiany i inwestycje w kryptowaluty mogą prowadzić do utraty kapitału w krótkich lub nawet długich okresach. Należy pamiętać, że operacje wymiany online mogą nie być odpowiednie dla wszystkich użytkowników witryny. Każdy, kto planuje wymianę kryptowalut, powinien skonsultować się z dobrze wykwalifikowanym, niezależnym i profesjonalnym doradcą finansowym. Informacje opublikowane na stronie internetowej nie mogą zagwarantować, że użytkownicy platformy nie stracą kapitału.

5. Zgodność z obowiązkami podatkowymi

Użytkownicy Switchere.com ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, jakie podatki mają zastosowanie do ich transakcji. Właściciele lub współtwórcy Switchere.com NIE ponoszą odpowiedzialności za określenie podatków mających zastosowanie do transakcji. Korzystanie ze strony internetowej w wyniku lub w związku z jakimkolwiek zakupem, przyznaniem, dostawą, wykonaniem, nabyciem uprawnień, dystrybucją, aktywacją, posiadaniem, użytkowaniem, uznaniem, konwersją, sprzedażą, wymianą, umorzeniem, cesją, przeniesieniem, zbyciem może pociągać za sobą podatki obecnie lub w przyszłości. Switchere.com może otrzymywać formalne lub nieformalne zapytania, zawiadomienia, wnioski lub wezwania od organów podatkowych, w wyniku czego firma może być zobowiązana do dostarczenia pewnych informacji na temat usług witryny. Użytkownik musi zasięgnąć niezależnej profesjonalnej porady na temat implikacji podatkowych związanych z korzystaniem ze strony internetowej i/lub wszelkich innych transakcji w jego konkretnej sytuacji.

6. brak gwarancji

Witryna Switchere.com jest udostępniana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji dotyczących witryny i/lub treści, danych, materiałów i/lub usług udostępnianych w witrynie.

7. Ograniczenie odpowiedzialności

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w żadnym wypadku WŁAŚCICIELE SWITCHERE.COM, JEGO ZARZĄD, PRACOWNICY LUB STOWARZYSZENIA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi za utratę możliwości korzystania, utratę zysków lub utratę danych wynikającą z korzystania ze strony internetowej lub w jakikolwiek sposób z nim związaną. Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z korzystaniem z witryny:
  .
 • użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Switchere.com;

 • używaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na Switchere.com.

 • .
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika z powodu jakichkolwiek nienormalnych lub nieprzewidywalnych okoliczności poza naszą uzasadnioną kontrolą, które byłyby nieuniknione pomimo wszelkich starań, aby było inaczej, na przykład opóźnienia lub awarie spowodowane problemami z innym systemem lub siecią, awarią lub awarią transmisji, komunikacji, komunikacji, przetwarzania danych lub urządzeń komputerowych, awarii mechanicznej, działania państwa lub rządu, wojny, zamieszek lub terroryzmu, działania siły wyższej, zawieszenia jakiegokolwiek rynku, strajków pocztowych lub innych lub podobnych akcji protestacyjnych lub jakiejkolwiek przeszkody lub utrudnienia w uzyskaniu jakichkolwiek materiałów, energii lub innych dostaw niezbędnych do wykonania naszych zobowiązań.

Switchere.com nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, usługi lub treści, które w jakikolwiek sposób reklamują lub propagują nasze usługi wymiany online. Switchere.com nie popiera żadnych usług lub ofert zewnętrznych stron internetowych ani żadnych treści w nich zawartych, w tym opinii, porad, oświadczeń, cen, działań i reklam, a użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z takich treści. W przypadku otrzymania jakichkolwiek wprowadzających w błąd reklam z zewnętrznych stron internetowych, dalsze działania będą podejmowane wyłącznie w imieniu użytkownika i na jego własne ryzyko, a użytkownik zgadza się, że Switchere.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z zewnętrznych stron internetowych lub dostępu do nich. W celu uniknięcia wątpliwości, Switchere.com nie udziela żadnych porad inwestycyjnych, rekomendacji ani wskazówek, ani w związku z jakimikolwiek zewnętrznymi stronami internetowymi, które promują szkodliwe działania lub w inny sposób. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub poniesione przez użytkownika w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem lub poleganiem na informacjach lub materiałach, w tym promocjach hazardowych, płatnościach za inne produkty lub usługi niezwiązane ze stroną Switchere.com, oszukańczych lub złośliwych działaniach, uzyskanych ze stron internetowych osób trzecich. Wszelkie osoby lub firmy, które twierdzą, że reprezentują Switchere.com, są, o ile nie zostały oficjalnie uznane przez Switchere.com, nieoficjalne i nie reprezentują strony Switchere.com ani powiązanych z nią usług. W przypadku jakichkolwiek podejrzanych lub oszukańczych reklam związanych ze Switchere.com lub naszymi usługami, prosimy o natychmiastowy kontakt z naszym działem ds. zwalczania nadużyć finansowych pod adresem [email protected]. Każda decyzja o zakupie lub wymianie jakiejkolwiek obsługiwanej kryptowaluty na naszej stronie internetowej jest wyłączną decyzją użytkownika na jego własne ryzyko, a Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku polegania na informacjach pochodzących od osób trzecich. Użytkownik powinien skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi i/lub podatkowymi w sprawie swojej konkretnej sytuacji finansowej. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że Switchere.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w całości lub w części, za jakiekolwiek oszukańcze działania lub okoliczności pozostające poza kontrolą Switchere.com.

8. Brak doradztwa inwestycyjnego

Dostarczone informacje nie stanowią porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady i nie należy traktować żadnych treści jako takich. Nie zalecamy, aby jakiekolwiek aktywa kryptograficzne były kupowane, sprzedawane lub przechowywane przez użytkownika. Nic na stronie Switchere.com nie powinno być traktowane jako oferta kupna, sprzedaży lub posiadania aktywów kryptograficznych. Switchere.com nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie.

9. Zastrzeżenie dotyczące informacji stron trzecich

Witryna Switchere.com może zawierać różne linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są przez nas tworzone, utrzymywane ani monitorowane. Nie gwarantujemy dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w takich linkach zewnętrznych. Switchere.com jest licencjonowanym dostawcą usług wirtualnej waluty, który świadczy wyłącznie usługi wymiany kryptowalut online. Switchere.com nie jest zaangażowany w promocję innych usług, produktów lub projektów stron trzecich i nigdy nie prosi klientów o płacenie za towary lub usługi lub inwestowanie w jakiekolwiek aktywa lub projekty lub Initial Coin Offering (ICO) jakiejkolwiek strony trzeciej. Switchere.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez użytkownika w związku z poleganiem na niezamówionych informacjach.

10. Ostrzeżenie o oszustwach

UWAGA NA OSZUSTWA SUGERUJĄCE POWIĄZANIE ZE SWITCHERE.COM. Ani Switchere.com, ani nasi urzędnicy lub obsługa klienta nigdy nie korzystają z innych metod kontaktu niż: Strona Switchere.com, adresy e-mail kończące się na @switchere.com lub numery telefonów, które są potwierdzone i dostępne na oficjalnej stronie Switchere.com. Nie promujemy naszych usług za pośrednictwem niechcianych połączeń telefonicznych lub niechcianych wiadomości e-mail. Switchere.com w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez użytkownika w związku z poleganiem na niezamówionych informacjach. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń dotyczących połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail sugerujących powiązanie ze Switchere.com, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii.

11. Przestoje i konserwacja strony internetowej

Switchere.com dokłada wszelkich starań, aby strona działała sprawnie przez cały czas. Jednak Switchere.com nie bierze na siebie obowiązku i nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność strony w pewnym momencie z powodu problemów technicznych, na które nie mamy wpływu.

12. Arbitraż

Jeśli użytkownik lub my mamy jakikolwiek nierozwiązywalny spór lub roszczenie dotyczące usług świadczonych przez tę stronę internetową, zostanie on rozstrzygnięty zgodnie z przyspieszonymi procedurami, które mogą być rozwiązane lub rozstrzygnięte wyłącznie w drodze obowiązkowego, ostatecznego, wiążącego arbitrażu na Litwie.

13. Usługi

Switchere.com nie oferuje żadnych usług doradczych ani konsultingowych, ani w zakresie inwestycji, ani w kwestiach podatkowych lub prawnych. Switchere.com nie świadczy żadnych usług ICO (Initial Coin Offering) ani powiązanych usług, nie produkuje żadnych wirtualnych (kryptograficznych) monet. Switchere.com jest jedynie dostawcą usług wymiany online, który świadczy usługi wymiany online fiat na kryptowaluty, kryptowaluty na fiat i kryptowaluty na kryptowaluty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawiera wszelkie transakcje, opierając się na własnym osądzie.

14. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Switchere.com i wszelkie inne podmioty powiązane lub stowarzyszone, w ramach ich indywidualnych kompetencji lub w inny sposób, od wszelkich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialności, szkód lub kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej) wynikających z (a) zaniedbania użytkownika; (b) wszelkich roszczeń osób trzecich ("Roszczenia osób trzecich"), które twierdzą, że korzystanie z naszych usług narusza prawa osób trzecich lub narusza jakiekolwiek prawo; (c) nieprzestrzegania przez użytkownika warunków niniejszej umowy; (d) naruszenia przez użytkownika jakiegokolwiek obowiązującego prawa; (e) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw osób trzecich; lub (f) korzystania przez użytkownika ze Switchere.com. Switchere.com zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, a użytkownik w żadnym wypadku nie będzie rozstrzygał żadnych roszczeń bez uprzedniej pisemnej zgody Switchere.com.

15. Przetrwanie

Warunki Zastrzeżenia i Zgody obowiązują podczas uzyskiwania dostępu do witryny internetowej i pozostają w mocy przez czas nieokreślony.

II. Zgoda użytkownika

1. Użytkownik wyraża zgodę, oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że żadna z jego treści nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej ("PWI"), ani zawierać zniesławiających, oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z usług Switchere.com w celu:
  .
 • zbierania lub gromadzenia adresów e-mail lub innych informacji finansowych, osobistych lub kontaktowych innych użytkowników zarejestrowanych na Switchere.com drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości;

 • używać zautomatyzowanych skryptów do zbierania informacji lub innej interakcji z jakimkolwiek użytkownikiem Switchere.com;

 • przesyłać, publikować, wyświetlać, przesyłać, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać w dowolnych zasobach Switchere.com jakichkolwiek informacji, które możemy uznać za wprowadzające w błąd, szkodliwe, zawierające groźby, niezgodne z prawem, zniesławiające, naruszające jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, obraźliwe, podżegające, nękające, wulgarne, obsceniczne, oszukańcze, naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, nienawistne lub rasowo, etnicznie lub w inny sposób budzące sprzeciw;

 • .
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją zgodę. Użytkownik nie może publikować, przesyłać ani udostępniać treści na stronie Switchere.com lub za jej pośrednictwem, których nie stworzył lub na których wyświetlanie, publikowanie lub publikowanie nie ma pozwolenia. Użytkownik rozumie i zgadza się, że możemy, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, przeglądać dowolne usługi Switchere.com i możemy usuwać lub usuwać (bez powiadomienia) wszelkie informacje Switchere.com lub treści użytkownika według naszego wyłącznego uznania, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi treści użytkownika, które według naszego własnego uznania naruszają jakiekolwiek postanowienia Warunków użytkowania Switchere.com. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, na własny koszt, za utworzenie kopii zapasowych i zastąpienie wszelkich treści.

3. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności każdego użytkownika, nas, nasze spółki zależne i stowarzyszone oraz każdego z dyrektorów, członków zarządu, agentów, wykonawców, partnerów i pracowników Switchere.com z tytułu wszelkich strat, odpowiedzialności, roszczeń, żądań, szkód, kosztów i wydatków.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi użytkownikami Switchere.com. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do monitorowania sporów między użytkownikiem a innymi użytkownikami. Rejestrując się jako użytkownik Switchere.com, wyrażasz zgodę na warunki Zastrzeżenia i Zgody bez żadnych wyłączeń lub zastrzeżeń. Wyłączenie odpowiedzialności i zgoda są integralną częścią Warunków użytkowania, które należy zaakceptować podczas rejestracji na Switchere.com.

Nasza strona używa plików cookie. Dowiedz się więcej