De volgende Disclaimer en Toestemming is een integraal onderdeel van de Gebruiksvoorwaarden waarmee u akkoord gaat door u te registreren op https://switchere.com/.

I. Disclaimer

1. Algemene informatie

De website https://switchere.com/ (hierna te noemen "Switchere.com," "Switchere," "website," "wij," "ons," of "onze") biedt online fiat-naar-cryptocurrency, cryptocurrency-naar-fiat en cryptocurrency-naar-cryptocurrency uitwisselingsdiensten. De gebruiker (hierna te noemen "u" of "uw") is niet bevoegd en u mag ook niet vertrouwen op de website voor juridisch, boekhoudkundig, financieel of fiscaal advies van welke aard dan ook. De eigenaren van, of bijdragers aan, de website zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de acties, beslissingen of andere gedragingen die u al dan niet hebt ondernomen op basis van de website.

De informatie op deze website is ontworpen om zo volledig en feitelijk mogelijk te zijn. Switchere.com behoudt zich echter het recht voor om op elk gewenst moment en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of -verlies, of enig verlies of schade als gevolg van gegevens- of winstverlies voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

2. Vertalingen

De website kan vertalingen bevatten van de Engelse versie van de inhoud. Deze vertalingen worden alleen voor het gemak aangeboden. In het geval van een conflict tussen de Engelstalige versie en de vertaalde versie, heeft de Engelstalige versie voorrang.

3. Risico's verbonden aan het gebruik van Switchere.com

Switchere.com is niet verantwoordelijk voor verliezen, schade of claims die voortvloeien uit gebeurtenissen die onder het volgende vallen:
  • fouten die zijn gemaakt door de gebruiker van een Switchere.com-gerelateerde software of service, bijvoorbeeld vergeten wachtwoorden, betalingen die naar verkeerde of ongeldige adressen zijn verzonden en het per ongeluk verwijderen van cryptocurrency wallets;

  • softwareproblemen van Switchere.com en/of enige aan Switchere.com gerelateerde software of service, bijvoorbeeld een corrupt portemonneebestand, onjuist geconstrueerde transacties, onveilige cryptografische bibliotheken, malware die van invloed is op Switchere.com en/of enige aan Switchere.com gerelateerde software of service;

  • technische storingen in de hardware van de geregistreerde gebruiker van enige software of service van Switchere.com, bijvoorbeeld gegevensverlies als gevolg van een defect of beschadigd opslagapparaat;

  • beveiligingsproblemen die de gebruiker van enige software of service van Switchere.com ondervindt, bijvoorbeeld onbevoegde toegang tot portemonnees en/of accounts van gebruikers;

  • handelingen of nalatigheden van derden en/of gebeurtenissen die door derden worden ervaren, bijvoorbeeld faillissement van serviceproviders, aanvallen op de informatiebeveiliging van serviceproviders en fraude door derden.


4. Risico's van beleggingen

De prijs van cryptocurrencies kan zeer volatiel zijn en de gebruikers van de Switchere.com website moeten rekening houden met grote prijsschommelingen. Aankopen, uitwisselingen en investeringen in cryptocurrencies kunnen leiden tot verlies van kapitaal over korte of zelfs lange perioden. Houd er rekening mee dat online wisseltransacties mogelijk niet geschikt zijn voor alle gebruikers van de website. Iedereen die van plan is cryptocurrencies te ruilen, moet een goed gekwalificeerde, onafhankelijke en professionele financieel adviseur raadplegen. De informatie op de website kan niet garanderen dat gebruikers van het platform geen kapitaal verliezen.

5. Naleving van belastingverplichtingen

De gebruikers van Switchere.com zijn zelf verantwoordelijk om te bepalen welke eventuele belastingen van toepassing zijn op hun transacties. De eigenaren van, of bijdragers aan, Switchere.com zijn NIET verantwoordelijk voor het bepalen van de belastingen die van toepassing zijn op transacties. Uw gebruik van de website als gevolg van of in verband met een aankoop, toekenning, levering, uitoefening, onvoorwaardelijk worden, distributie, activering, bezit, gebruik, waardering, conversie, verkoop, ruil, aflossing, toewijzing, overdracht, vervreemding, kan nu of in de toekomst belasting met zich meebrengen. Switchere.com kan formele of informele vragen, mededelingen, verzoeken of sommaties van belastingdiensten ontvangen en als gevolg daarvan kan het bedrijf worden verplicht om bepaalde informatie over de websitediensten te verstrekken. U dient onafhankelijk professioneel advies in te winnen over de belastingimplicaties met betrekking tot het gebruik van de website en/of andere transacties voor uw specifieke situatie.

6. Geen garanties

Switchere.com wordt aangeboden op een "as is" basis zonder enige vorm van garantie met betrekking tot de website en/of enige inhoud, gegevens, materialen en/of diensten die op de website worden aangeboden.

7. Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij anders vereist door de wet, zullen de EIGENAARS VAN SWITCHERE.COM, ITS MANAGEMENT, WERKNEMERS OF ASSOCIATEN in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik, winstderving of verlies van gegevens voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van de website. Switchere.com is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met uw:
  • het gebruik of onvermogen tot gebruik van Switchere.com;

  • gebruik van of vertrouwen op inhoud die wordt weergegeven op Switchere.com.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van abnormale of onvoorzienbare omstandigheden buiten onze redelijke controle die ondanks alle inspanningen onvermijdelijk zouden zijn geweest, bijvoorbeeld vertragingen of storingen veroorzaakt door problemen met een ander systeem of netwerk, storingen of uitval van transmissie, communicatie, gegevensverwerking of computerfaciliteiten, mechanische storingen, een staats- of regeringsbesluit, oorlog, oproer of terrorisme, een daad van God, opschorting van een markt, post- of andere stakingen of soortgelijke arbeidsconflicten of een verhindering of belemmering in het verkrijgen van materialen, energie of andere voorraden die nodig zijn voor de nakoming van onze verplichtingen.

Switchere.com doet geen expliciete of impliciete toezeggingen en neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, diensten of content van derden die op enigerlei wijze reclame maken voor onze online uitwisselingsdiensten of deze propageren. Switchere.com onderschrijft geen van de externe website diensten of aanbiedingen die aan u worden aangeboden of enige inhoud die daarop wordt aangeboden, inclusief meningen, advies, verklaringen, prijzen, activiteiten en advertenties, en u draagt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van dergelijke inhoud. Indien u misleidende reclame van externe websites ontvangt, worden uw verdere acties uitsluitend voor uw eigen rekening en risico uitgevoerd en stemt u ermee in dat Switchere.com niet aansprakelijk is voor uw gebruik van of toegang tot externe websites. Voor alle duidelijkheid, Switchere.com verstrekt geen beleggingsadvies, aanbeveling of begeleiding, noch in verband met externe websites die kwaadwillige activiteiten promoten of anderszins. Verder erkent u en stemt u ermee in dat Switchere.com niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of geleden door u, in verband met enig gebruik van of vertrouwen op informatie of materiaal, inclusief gokpromoties, betaling voor andere producten of diensten die niet gerelateerd zijn aan de Switchere.com website, frauduleuze of kwaadwillige activiteiten, verkregen van sites van derden. Alle personen of bedrijven die beweren Switchere.com te vertegenwoordigen zijn, tenzij officieel erkend door Switchere.com, onofficieel en vertegenwoordigen niet de Switchere.com website en gerelateerde diensten. In het geval van verdachte of frauduleuze reclame met betrekking tot Switchere.com of onze diensten, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met onze anti-fraude afdeling via [email protected]. Elke beslissing om een ondersteunde cryptocurrency op onze website te kopen of in te wisselen is uw exclusieve beslissing op eigen risico en Switchere.com is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het vertrouwen op informatie afkomstig van derden. U dient uw eigen juridische en/of fiscale adviseurs te raadplegen met betrekking tot uw specifieke financiële situatie. U begrijpt en erkent dat Switchere.com geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt, geheel of gedeeltelijk, voor frauduleuze activiteiten of omstandigheden buiten de controle van Switchere.com.

8. Geen beleggingsadvies

De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, financieel advies, handelsadvies of enige andere vorm van advies, en u dient de inhoud niet als zodanig te behandelen. We bevelen niet aan dat u crypto-activa koopt, verkoopt of bezit. Niets op de Switchere.com website mag worden opgevat als een aanbod om cryptoactiva te kopen, verkopen of aan te houden. Switchere.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beslissingen die u neemt op basis van de informatie op de website.

9. Disclaimer informatie van derden

De Switchere.com website kan diverse links bevatten naar externe websites die niet door ons zijn gemaakt, worden onderhouden of worden gecontroleerd. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, relevantie, actualiteit of volledigheid van de informatie op dergelijke externe links. Switchere.com is een gelicentieerde virtuele curency dienstverlener die alleen online crypto uitwisselingsdiensten verleent. Switchere.com is niet betrokken bij de promotie van andere diensten van derden of producten of projecten en vraagt klanten nooit om te betalen voor goederen of diensten of te investeren in een actief of project of Initial Coin Offering (ICO) van een derde partij. Switchere.com is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig verlies of enige kosten die u lijdt doordat u vertrouwt op ongevraagde informatie.

10. Fraudewaarschuwing

PAS OP VOOR ZWENDELPRAKTIJKEN WAARBIJ WORDT GEÏMPLICEERD DAT U BENT VERBONDEN MET SWITCHERE.COM. Noch Switchere.com, noch onze functionarissen of klantenservice gebruiken ooit andere contactmethoden, behalve: Switchere.com website, e-mailadressen eindigend op @switchere.com of telefoonnummers die zijn bevestigd en beschikbaar zijn op de officiële Switchere.com website. Wij promoten onze diensten niet via een ongevraagd telefoongesprek of in een ongevraagde e-mail. Switchere.com is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig verlies of kosten die u oploopt doordat u vertrouwt op ongevraagde informatie. Als u twijfels hebt over het telefoontje of de e-mail waarin u wordt geassocieerd met Switchere.com, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website om de kwestie op te helderen.

11. Downtime en onderhoud van de website

Switchere.com is vastbesloten dat de website te allen tijde efficiënt werkt. Switchere.com neemt echter niet de verplichting op zich en is ook niet aansprakelijk voor het feit dat de website op een bepaald moment niet beschikbaar is vanwege technische problemen waar wij geen invloed op hebben.

12. Arbitrage

Als u of wij een onoplosbaar geschil of claim hebben met betrekking tot de services die via deze website worden aangeboden, wordt dit beslecht volgens de versnelde procedures die alleen kunnen worden opgelost of beoordeeld door verplichte, definitieve, bindende arbitrage in Litouwen.

13. Diensten

Switchere.com biedt geen advies- of consultancydiensten aan, noch op het gebied van beleggingen of fiscale of juridische kwesties. Switchere.com biedt geen ICO (Initial Coin Offering) of aanverwante diensten, produceert geen virtuele (crypto) munten mining. Switchere.com is slechts een online uitwisselingsdienstverlener die online fiat-naar-cryptocurrency, cryptocurrency-naar-fiat en cryptocurrency-naar-cryptocurrency uitwisselingsdiensten levert. U erkent dat u transacties aangaat op basis van uw eigen oordeel.

14. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Switchere.com en alle andere gerelateerde of gelieerde entiteiten, in hun individuele hoedanigheid of anderszins, te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade of kosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit (a) uw nalatigheid; (b) elke claim van een derde partij ("Claim van derden") die beweert dat uw gebruik van onze diensten de rechten van een derde partij schendt, of een wet overtreedt; (c) uw niet-naleving van de voorwaarden van deze overeenkomst; (d) uw schending van een toepasselijke wet; (e) uw schending van de rechten van een derde partij; of (f) uw gebruik van Switchere.com. Switchere.com behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke kwestie die onderhevig is aan schadeloosstelling door u, en u zult in geen geval een claim schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Switchere.com.

15. Overleven

De voorwaarden van Disclaimer en Toestemming zijn van toepassing zolang u de website bezoekt en blijven daarna voor onbepaalde tijd van kracht.

II. Toestemming van de gebruiker

1. U stemt ermee in, verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat geen van uw gebruikerscontent inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten ("IPR"); of lasterlijk, smadelijk of anderszins onwettig materiaal bevat. Daarnaast verbindt u zich ertoe geen van de diensten van Switchere.com te gebruiken om:
  • E-mailadressen of andere financiële, persoonlijke of contactgegevens van andere gebruikers die bij Switchere.com zijn geregistreerd, elektronisch of anderszins te verzamelen met het doel ongevraagde berichten te verzenden;

  • automatische scripts gebruiken om gegevens te verzamelen van of anderszins interactie te hebben met Switchere.com;

  • informatie te uploaden, te plaatsen, te publiceren, weer te geven, te verzenden, te delen, op te slaan of anderszins beschikbaar te maken op een van de bronnen van Switchere.com die wij misleidend, schadelijk, bedreigend, onwettig, lasterlijk, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, beledigend, opruiend, intimiderend, vulgair, obsceen, frauduleus, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk achten;

2. U bent als enige verantwoordelijk voor de toestemming van uw gebruiker. U mag geen inhoud op of via de website Switchere.com plaatsen, verzenden of delen die u niet hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming hebt om deze weer te geven, te publiceren of te plaatsen. U begrijpt en stemt ermee in dat wij alle Switchere.com diensten mogen, maar niet verplicht zijn, te beoordelen en Switchere.com informatie of gebruikerscontent naar eigen goeddunken mogen verwijderen, om welke reden dan ook of zonder reden, inclusief maar niet beperkt tot gebruikerscontent die naar eigen goeddunken enige bepaling(en) van de gebruiksvoorwaarden van Switchere.com schendt. U bent als enige verantwoordelijk, op eigen kosten, voor het maken van back-ups en het vervangen van content.

3. U gaat ermee akkoord elke gebruiker, ons, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en elk van de directeuren, functionarissen, agenten, aannemers, partners en werknemers van Switchere.com te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor verlies, aansprakelijkheid, claim, eis, schade, kosten en uitgaven.

4. U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van Switchere.com. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om geschillen tussen u en andere gebruikers te controleren. Door u als gebruiker van Switchere.com te registreren, stemt u in met de voorwaarden van Disclaimer en Toestemming zonder enige uitsluiting of voorbehoud. Disclaimer en toestemming is een integraal onderdeel van de gebruiksvoorwaarden waarmee u akkoord dient te gaan wanneer u zich registreert op Switchere.com.

Onze website gebruikt cookies. Meer informatie